Verksamhet

Tre Stiftelser står för verksamheten i tre olika stiftelser som sedan 1988 administreras gemensamt. De stiftelser som ingår är:

På Tre Stiftelser bor sammanlagt 380 personer med biståndsbeslut enligt Socialtjänstlagen. (För mer information om biståndsbeslut se www.goteborg.se). Verksamheten bedriver omsorg, vård och service med inriktning på somatik, geropsykiatri och demens.

Varje hyresgäst har två undersköterskor; en kontaktperson och en vice kontaktperson, samt en omvårdnadsansvarig sjuksköterska som tillsammans svarar för hyresgästens omsorg, vård och service. Varje enhet leds av två enhetschefer med gemensamt ledarskap.

Kostchefen ansvarar för verksamhetens alla kök och restauranger för att säkerställa en hög och jämn kvalitet på maten.

Tre Stiftelser bedriver även dagverksamhet. Klubb Vega som välkomnar personer under 65 år med demenssjukdom.

Verksamheten har 380 anställda vilket inkluderar all personal inom omsorg, vård, fastighet, städ, kök och restaurang samt administration.

Värdegrund

Tre Stiftelser bedriver salutogen omsorg, vård och service. Det innebär att verksamheten har hyresgästerna och deras hälsa i centrum. Ordet salutogen kommer från Salus, som var hälsans och välfärdens gudinna i den romerska mytologin.

Den salutogena verksamheten utgår från tre komponenter:
• Meningsfullhet, som ger en tro på att livet har en mening värd att satsa energi och engagemang på.
• Begriplighet, som innebär att man förstår sig själv, sin omgivning och tillvaro liksom att man själv blir förstådd av andra.
• Hanterbarhet, som handlar om att kunna bemästra situationer som uppstår.

Om dessa tre komponenter är uppfyllda kan en känsla av sammanhang skapas, KASAM.

En salutogen omsorg utgår från varje individs egna förutsättningar. Den bygger på ett aktivt intresse från personalen, en vilja att lyssna, förstå och sedan agera.

Resultatet behöver inte bli stora och dramatiska förändringar i livet. Istället handlar det ofta om små saker som tillsammans gör stor skillnad.

Service och öppenhet

På Tre Stiftelser har vi flera verksamheter som även lockar besökare utanför kretsen av närstående. Därigenom får hyresgästerna se nya ansikten och uppleva liv och rörelse på nära håll. Det är ett sätt att låta ”samhället” komma till oss.

Våra restauranger har därför även öppet för allmänheten. Olika former av service för hyresgästerna är också tillgängliga för utomstående. Det gäller till exempel frisör, fotvård och vårdcentral. Tre Stiftelser har också konferensverksamhet för externa kunder, läs mer här.

Patientnämnden vill informera om att de är ett stöd för dig som har kontakt med den kommunala hälso- och sjukvården, läs mer här.